Βυτία υγρών καύσιμων
Βυτία υγρών καύσιμων

Κατασκευάζονται από κράματα αλουμινίου βάσει των εγκρίσεων τύπου που έχουν ελεγχθεί απο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων και είναι σύμφωνές  με τον ADR ( Μεταφορά Επικίνδυνων Υλικών )

Οι χωρητικότητες των βυτίων υγρών καυσίμων είναι από 1000lt έως 45.000lt 
Κάθε βυτίο υγρών καυσίμων που κατασκευάζετε από την εταιρεία μας συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό φάκελο ο οποίος περιέχει:

     1. Πιστοποιητικό ADR

     2.Πιστοποιητικο Αρχικού Ελέγχου Βυτιοφόρου Οχήματος Μεταφοράς  
         Επικίνδυνων Εμπορευμάτων  -  Α.Π.Θ.

     3.Πιστοποιητικά Συγκολλήσεων

     4.Πιστοποιητικά Ηλεκτροσυγκολλητών

     5.Πιστοποιητικά Υλικών Τελικό Σχέδιο

     6. Μελέτη πρόσδεσης

     7. Μελέτη Πλευρικής Ευστάθειας ECE R 111

     8.Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος

     9. Έλεγχος Ποιότητας της δεξαμενής ( ραδιογραφικός έλεγχος –υδραυλική   
     δοκιμή).