Ασφάλτου

Κατασκευάζονται από λαμαρίνα θερμής έλασης σε διάφορες διαστάσεις και σε όλες τις χωρητικότητες με μονωση . Η μελέτη και ο σχεδιασμός των κατασκευών μας διενεργείται σε πλήρη εναρμόνιση με αναγνωρισμένους διεθνείς κώδικες και πρότυπα και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων που κατασκευάζετε από την εταιρεία μας συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό φάκελο ο οποίος περιέχει:
1.Πιστοποιητικό Δεξαμενής

2.Δελτίο Πνευματικής Δοκιμής

3.Πιστοποιητικά Συγκολλήσεων

4.Πιστοποιητικά Ηλεκτροσυγκολλητών

5.Πιστοποιητικά Υλικών

6 Τελικό Σχέδιο

7 Αντίγραφο Πινακίδας Πληροφοριών