Υπόγειες μονού τοιχώματος & διπλού τοιχώματος

Κατασκευάζονται από λαμαρίνα θερμής έλασης σε διάφορες διαστάσεις και σε όλες τις χωρητικότητες και με διαμερίσματα .

Η μελέτη και ο σχεδιασμός των κατασκευών μας διενεργείται σε πλήρη εναρμόνιση με αναγνωρισμένους διεθνείς κώδικες και πρότυπα και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, που πληροί τους όρους του Προεδρικού Διατάγματος με τεχνικές προδιαγραφές BS EN 12285-1: 2003.

Μηχανολόγος Μηχανικός , σύμβουλός μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ( ADR ) πιστοποιεί την κάθε μία δεξαμενή μονού & διπλού τοιχώματος .

Η δυνατότητα κατασκευής δεξαμενών στο εργοστάσιο της επιχείρησης είναι από 500 lt έως 200.000 lt.

Κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων που κατασκευάζετε από την εταιρεία μας συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό φάκελο ο οποίος περιέχει:

1.Πιστοποιητικό Δεξαμενής.

2.Δελτίο Υδραυλικής Δοκιμής.

3.Πιστοποιητικά Συγκολλήσεων.

4.Πιστοποιητικά Ηλεκτροσυγκολλητών.

5.Πιστοποιητικά Υλικών.

6 Τελικό Σχέδιο.

7. Πίνακας Ογκομέτρησης Δεξαμενής.

8. Αντίγραφο Πινακίδας Πληροφοριών.