Υγρών καύσιμων

Κατασκευάζονται από κράματα αλουμινίου βάσει των εγκρίσεων τύπου που έχουν ελεγχθεί απο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων και είναι σύμφωνές με τον ADR ( Μεταφορά Επικίνδυνων Υλικών ).

Οι χωρητικότητες των βυτίων υγρών καυσίμων είναι από 1000lt έως 45.000lt.

Κάθε βυτίο υγρών καυσίμων που κατασκευάζετε από την εταιρεία μας συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό φάκελο ο οποίος περιέχει:

1. Πιστοποιητικό ADR.

2.Πιστοποιητικο Αρχικού Ελέγχου Βυτιοφόρου Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων – Α.Π.Θ.

3.Πιστοποιητικά Συγκολλήσεων.

4.Πιστοποιητικά Ηλεκτροσυγκολλητών.

5.Πιστοποιητικά Υλικών Τελικό Σχέδιο.

6. Μελέτη πρόσδεσης.

7. Μελέτη Πλευρικής Ευστάθειας ECE R 111.

8.Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος.

9. Έλεγχος Ποιότητας της δεξαμενής ( ραδιογραφικός έλεγχος –υδραυλική δοκιμή).